Algemene voorwaarden heel saai, maar wel belangrijk


1. Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van BlokBlok.nl welk onderdeel is van Dio Mediaproducties en MaasWeb.nl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58772316.

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van BlokBlok.nl wordt gesloten.

Producten en Diensten
de door BlokBlok.nl te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de huur van webruimte en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst
elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per electronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van BlokBlok.nl.

Website
de door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen BlokBlok.nl en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.
2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor BlokBlok.nl niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege BlokBlok.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door BlokBlok.nl schriftelijk of per electronische mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door BlokBlok.nl heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst voor internetdiensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst voor internetdiensten wordt na afloop van de minimum termijn telkens automatisch verlengd.
3. Indien Opdrachtgever een domeinnaam heeft bij een andere provider dan BlokBlok.nl, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan en de juistheid van de DNS-instellingen. Voor hulp hierbij kan BlokBlok.nl kosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.
4. BlokBlok.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BlokBlok.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5. BlokBlok.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
6. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft BlokBlok.nl het recht de overeenkomst voor internetdiensten met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. BlokBlok.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

6. Prijzen

1. Alle door BlokBlok.nl genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. BlokBlok.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. Voor berekeningen van prijzen voor een gedeelte van de maand wordt altijd uitgegaan van 30 dagen. Dit is voor de Opdrachtgever gemiddeld gezien gunstig.
4. Aangeschafte Blokken (modules) worden aangeschaft voor minimaal de duur van de aanschafdatum tot de eerstvolgende factuur.
5. Facturen zijn altijd voor de komende abonnementsperiode. Bij activeren van een module zal deze vooraf betaald moeten worden.

7. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst/bestelling tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van BlokBlok.nl met uitzondering het koppelen van domeinnamen. Bij laatstgenoemde gaat de periode in op de dag dat een aanvraag/verhuizing van een domein in gang wordt gezet.
2. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
3. Wanneer Opdrachtgever verzuimd de factuur tijdig te betalen kunnen incassokosten en/of rente in rekening gebracht worden.
4. Wanneer Opdrachtgever verzuimd binnen 30 dagen te betalen behoudt BlokBlok.nl zich het recht voor om de site(s) inactief/offline te zetten.
5. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
6. De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht.
7. BlokBlok.nl stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
8. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.
9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de BlokBlok.nl aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal BlokBlok.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe Opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
11. In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening.
12. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan BlokBlok.nl is voldaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Al het door BlokBlok.nl vervaardigde softwarematige en grafische materiaal, ook indien dit is gebaseerd op door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal, is en blijft eigendom van BlokBlok.nl. Dit geldt ook voor alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten; deze berusten bij BlokBlok.nl en blijven bij BlokBlok.nl berusten, ook nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of BlokBlok.nl.
2. BlokBlok.nl verplicht zich alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te zullen dragen, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door BlokBlok.nl.

9. Aansprakelijkheid

1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is BlokBlok.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van BlokBlok.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
2. BlokBlok.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.
3. Opdrachtgever vrijwaart BlokBlok.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van BlokBlok.nl.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. BlokBlok.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. BlokBlok.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. BlokBlok.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die BlokBlok.nl mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan BlokBlok.nl. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die BlokBlok.nl als gevolg daarvan lijdt.

10. Buitengebruikstelling

1. BlokBlok.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens BlokBlok.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. BlokBlok.nl zal Opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van BlokBlok.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door BlokBlok.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

11. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BlokBlok.nl vervalt.
2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van BlokBlok.nl.
3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

12. Wijziging van de voorwaarden

1. BlokBlok.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BlokBlok.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.